Verplaatsingen naar onze buurlanden

Geplaatst op 03/06/2020

Een stand van zaken

De federale regering besliste dat het opnieuw toegelaten is om familieleden, die in buurlanden wonen, te bezoeken.

Ook kan er opnieuw gewinkeld worden in een buurland. Recreatieve verplaatsingen blijven verboden. Restaurants en café’s in Nederland zijn heropend, maar het blijft verboden hiervoor grensverplaatsingen te maken.

Het gemeentebestuur van Assenede wil wel volgende uitdrukkelijke oproep doen: koop lokaal en steun onze Asseneedse zelfstandigen!

Verplaatsingen naar een tweede verblijf in Nederland blijven verboden.

Veelgestelde vragen (FAQ) over de grensovergang

Mag ik vanuit België de Nederlandse grens nog oversteken? 

Het algemeen geldende principe is dat elke niet-essentiële reis naar het buitenland verboden is tot 8 juni 2020. Je moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijs voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

Volgende redenen worden als essentieel beschouwd: 

 • Verplaatsingen naar het buitenland in het kader van professionele activiteiten, met inbegrip van woon-werkverkeer;
 • Zakenreizen, met inbegrip van woon-werkverkeer. 
 • Verplaatsingen om medische zorgen verder te zetten;
 • Verplaatsingen om bijstand of zorgen te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • Verplaatsingen om zorg te dragen voor dieren;
 • Verplaatsingen in het kader van co-ouderschap;
 • Verplaatsingen om personen met Belgische nationaliteit met of zonder hoofdverblijfplaats in België, residenten van lange duur in België en personen met wettelijke verblijfplaats in België op te halen in het buitenland en naar België terug te brengen;
 • Verplaatsingen om familieleden weg te brengen naar het buitenland om werkzaamheden voor essentiële redenen te kunnen uitvoeren;
 • Verplaatsingen van Belgische onderdanen naar hun hoofdverblijfplaats in het buitenland.
 • Verplaatsingen naar een partner die niet onder hetzelfde dak woont;
 • Verplaatsingen in het kader van het verlijden van aktes (indien noodzakelijk en niet digitaal kan gebeuren);
 • Verplaatsingen in het kader van begrafenissen/crematies
 • Verplaatsingen in het kader van burgerlijke/religieuze huwelijken
 • Verplaatsingen van leerlingen, studenten en stagiairs schoolgaand in een buurland in het kader van hun opleiding.
 • Verplaatsingen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Een schriftelijk document dat de reden van de reis rechtvaardigt, is heel sterk aangeraden. 

Waar dien ik rekening mee te houden wanneer ik me naar en in het buitenland verplaats?

In de andere landen moeten de nationale regelgevingen en bijkomende maatregelen gerespecteerd worden. Je raadpleegt deze op de websites van de desbetreffende buitenlandse overheden. Breng voor je vertrek de nodige documentatie in orde. Je moet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een aannemelijk bewijsstuk voor de uitvoering van de essentiële verplaatsing.

Mag ik mijn familie bezoeken die aan de andere kant van de grens woont?

Ja, het is toegestaan om je te verplaatsen naar een buurland om een bezoek te brengen aan een familielid dat daar woont, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is aanbevolen om, zoals voor alle grensoverschrijdingen, het reisadvies van Buitenlandse Zaken en de website van de ambassade van het bestemmingsland te raadplegen.

Het is ook toegestaan voor inwoners van een buurland om zich naar te België begeven voor dezelfde reden. Het is nog niet toegestaan om een familielid te bezoeken in andere landen dan onze buurlanden. Het is eveneens niet toegestaan dat inwoners van andere landen dan onze buurlanden familie komen bezoeken in België.

Mag ik winkelen aan de andere kant van de grens?

Ja, het is toegestaan om zich hiervoor te verplaatsen naar een buurland, mits respect voor de maatregelen van toepassing in dat land. Het is eveneens toegestaan voor de inwoners van onze buurlanden om hun aankopen in België te doen. De personen die deze verplaatsingen uitvoeren of hebben uitgevoerd, zijn niet onderworpen aan een quarantaine in België.

Ik woon in België. Mijn hulpbehoevende (groot)ouders wonen in Nederland en hebben (mantel)zorg nodig. Hoe geraak ik aan een attest? 

Mantelzorgers kunnen een attest vragen bij de behandelende huisarts van de (groot)ouders, waarin staat dat hun familielid in Nederland hulp nodig heeft.

Ik woon in Nederland. Mijn hulpbehoevende (groot)ouders wonen in België en hebben (mantel)zorg nodig. Hoe geraak ik aan een attest?

De hulpbehoevende uit Assenede kan bij haar/zijn huisarts in Assenede een verklaring aanvragen dat zij/hij mantelzorg ontvangt van een persoon uit Nederland.
Wanneer deze gemaild wordt naar de mantelzorger kan zij/hij deze, in combinatie met een geldig legitimatiebewijs, tonen bij de grensovergang. Dit zou voldoende moeten zijn om de grens over te steken.

LET OP! Dit is enkel voor bezoek aan de mantelzorger en niet voor overige activiteiten zoals tanken of inkopen doen.

Kan ik boodschappen doen voor familie over de grens?

In het ministerieel besluit van 30 mei 2020 staat ook dat het toegelaten is om te winkelen in een buurland. Je kan gaan winkelen met een vorm van noodzakelijkheid. Het wordt dus niet aangeraden.

Kan ik mijn partner of familie, die in Nederland woont, nog bezoeken? 

De grenzen van ons land zijn afgesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. Je mag dus enkel de Belgische grens oversteken als dat strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer. Je partner - die niet onder hetzelfde dak woont - in het buitenland bezoeken is wel toegestaan. Denk echter twee keer na voor je je partner gaat opzoeken. De maatregelen die van kracht zijn, gaan uit van zoveel mogelijk “in dezelfde contactbubbel” te blijven. Het is voor ieders gezondheid af te raden om daar te lichtzinnig mee om te gaan.

Hoe bewijs je dit?

Je moet een 'verklaring op eer' opmaken. Wat staat daarop?

 • ‘Verklaring op eer’
 • Je voornaam + naam
 • Je geboortedatum + geboorteplaats + rijksregisternummer
 • (handgeschreven door jou) ‘verklaar dat ik de feitelijke partner ben van mevrouw/mijnheer (naam van je partner)
 • Je handtekening
 • Je partner doet net hetzelfde.

Dit, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart van de partner, zou voldoende moeten zijn.

Hoe zit het met het co-ouderschap voor kinderen tussen ouders die aan beide zijden van de grens wonen? 

Co-ouderschap van ouders die in de grensstreek wonen (de ene in België, de andere in Nederland) kan zich blijven verderzetten. Voorzie best een schriftelijk document waarin het co-ouderschap duidelijk staat omschreven (bewijs van omgangsregeling, echtscheidingsvonnis van de rechter of de notaris …).

Mag ik met mijn kinderen de grens overschrijden om hen te laten opvangen?

Als er geen enkele andere mogelijkheid bestaat, is het toegelaten de grens te overschrijden om het kind naar de kinderopvang te brengen. Deze mogelijkheid is niet van toepassing voor een opvang door familieleden en vrienden. Op vertoon van de inschrijving in de kinderopvang is de grensovergang toegestaan. 

Ik heb een dier (paard, schaap …) aan de andere kant van de grens dat dagelijks verzorging nodig heeft. Mag ik nog over de grens? 

Elke niet-essentiële reis naar Nederland is verboden. Als er nog mogelijke verzorgers zijn in Nederland (paard staat bijvoorbeeld in een manege), dan dienen zij de zorg van het dier tijdelijk op zich te nemen. Als je de enige verzorger bent, mag je het dier gaan verzorgen in Nederland. Een schriftelijk document dat de reden van de reis rechtvaardigt, is heel sterk aangeraden (stalovereenkomst, paspoort van het dier…).

Is grensarbeid nog toegestaan?

Grensarbeiders kunnen bij de uitvoering van hun professionele activiteiten, zowel in essentiële als niet-essentiële sectoren, vlot het Belgisch grondgebied betreden en terug verlaten om zich naar hun bestemming te begeven.

Tijdens het transport op Belgisch grondgebied moeten ze maximaal de maatregelen van social distancing in acht nemen. Grensarbeiders moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een attest van de werkgever wordt sterk aanbevolen.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens te passeren. Welke beroepen vallen hier onder? 

Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in deze sectoren worden opgehouden bij de grens en kan ook enkel door hen worden gebruikt. 

Download het vignet via de website van het Nationaal Crisiscentrum.

Kan de werknemer een digitale versie van het vignet/werkgeversattest gebruiken om de grens te overschrijden?

Indien de werkgever het vignet/werkgeversattest niet persoonlijk kan overmaken aan de werknemer, moet het worden opgestuurd per post. Als de werknemer om dringende redenen wordt opgeroepen, kan het vignet/werkgeversattest digitaal worden opgestuurd door de werkgever vergezeld van een bewijsstuk ondertekend door de werkgever met zijn telefoonnummer en de naam van de opgeroepen persoon.

Zijn andere professionele verplaatsingen naar België met een beperkte frequentie toegelaten?

Het algemeen geldende principe is dat alle professionele verplaatsingen toegelaten zijn. Je moet in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en/of paspoort en een werkgeversattest of een bedrijfsdocument (bijvoorbeeld bewijs statuut zelfstandige).

Ik moet als zelfstandige activiteiten uitvoeren over de grens. Kan dit nog? 

Ja. Een schriftelijk bewijs is heel sterk aangeraden (offerte, bestelbon, zakelijke overeenkomst …). Dit geldt niet voor individuele werknemers. 

Is het toegestaan om je arts te raadplegen in een buurland?

Volgens het algemeen geldende principe moet je een arts in eigen land raadplegen. Als de arts die in het bezit is van je medisch dossier zich in een buurland bevindt, moet deze arts jou een ondertekend bewijsstuk aanleveren (per post of digitaal) waaruit blijkt dat het noodzakelijk is om zich naar zijn/haar praktijk te begeven. Aan de grens zal je je identiteitskaart en dit bewijsstuk moeten voorleggen.

Ik verhuis van België naar Nederland (of omgekeerd). Kan dit nog?

Een dringende verhuis is toegelaten, mits inachtneming van de opgelegde maatregelen (social distancing ...). Een schriftelijk bewijs is heel sterk aangeraden (verhuisdocumenten ...).

De politiezone Assenede/Evergem controleert actief. Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies